Statuten

STATUTENWIJZIGING STICHTING
d.d. 7 oktober 2013
WWE 1182218
nr.

Heden, zeven oktober tweeduizend dertien, verscheen voor mij, mr. Wilhelmus Gertrudis Weijs, notaris te Venray:
mevrouw Yvonne Maria Johanna Cornelia Rodenburg, rijbewijsnummer 4388981207, afgegeven te Heumen op dertien november tweeduizend zeven (13-11-2007), geboren te Nijmegen op dertig april negentienhonderd eenenvijftig (30-04-1951), wonende Oude Kleefsebaan 17, 6611 AM Heumen, in wettelijke gemeenschap van goederen gehuwd met de heer Petrus Henricus Raaijmakers.
HOEDANIGHEID
De comparant verklaart ten deze te handelen als enig bestuurslid van de stichting Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en Regio, hierna te noemen: "de stichting", gevestigd te Venray, kantooradres: Eindstraat 42, 5801 CR Venray.
Inleiding
De stichting is opgericht bij akte op elf december negentienhonderd tweeŽnzeventig.
De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op zesentwintig juni tweeduizend zeven verleden voor notaris mr. W.G. Weijs, notaris te Venray.
De stichting is ingeschreven in het Handelsregister te Roermond onder nummer 41062141.
Ingevolge artikel 16 lid 1 van de statuten wordt de stichting rechtsgeldig vertegenwoordigd door de leden van het College van bestuur.
De comparante is enig lid van het College van Bestuur van de stichting en kan mitsdien de stichting rechtsgeldig vertegenwoordigen.
Bij bestuursbesluit van vier februari tweeduizend dertien (04-02-2013), is met algemene stemmen besloten de statuten te wijzigen, zoals blijkt uit een uittreksel van de notulen van deze vergadering dat aan deze akte zal worden gehecht.
Van de goedkeuring van de statutenwijziging door de Raad van Toezicht van de stichting de dato acht en twintig februari tweeduizend dertien (28-02-2013), blijkt uit een schriftelijk stuk, welk stuk aan deze akte wordt gehecht.
Van de goedkeuring door de Nederlandse Katholieke Schoolraad blijkt uit een aan deze akte te hechten brief de dato een en twintig januari tweeduizend dertien (21-01-2013).
Van de goedkeuring door de Raad van de Gemeente Venray blijkt uit een aan deze akte te hechten brief de dato negentien september tweeduizend dertien (19-09-2013).


Voor de volledige statuten klik hier.