Reglementen

Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting Primair Onderwijs te Venray en regio

Het College van Bestuur van de Stichting Primair Onderwijs Venray en de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad, (GMR), van de volgende scholen:

BS de Bongerd, BS Coninxhof, BS Eigenwijs, SBO Focus, BS de Hommel, BS de Keg, BS de Krokodaris, BS de Kruudwis, BS de Klimboom, BS de Lier, BS de Meulebeek, BS de Meent, BS St. Oda en BS Petrus' Banden,

hebben overlegd over de toepassing van de WMS. Ze hebben daarbij hun verwachtingen uitgesproken over de mogelijkheden die deze wet biedt ter versterking van de onderlinge communicatie en het formele overleg over alle aangelegenheden in en rond de school die van belang zijn voor directie, ouders, leerlingen en personeelsleden.
Het College van Bestuur en de GMR leggen hierbij hun visie op de medezeggenschap vast en†maken concrete afspraken over de communicatie over en weer en de informatieverstrekking aan†alle bij de school betrokken personen, zoals hierna vermeld.
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad heeft met tenminste tweederde meerderheid ingestemd met dit medezeggenschapsstatuut. Het medezeggenschapsstatuut gaat in op 01-12-2017

Voor het volledige medezeggenschapsstatuut klik hier.Huishoudelijk†reglement†van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van SPOV, vastgesteld door de raad op 22 november 2017.


Artikel 1 †Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter
 1. De GMR kiest een externe onafhankelijke voorzitter en uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter.
 2. De voorzitter is belast met het openen, schorsen, heropenen, sluiten en het leiden van de vergaderingen van de GMR.
 3. De voorzitter en bij diens verhindering de plaatsvervangend voorzitter vertegenwoordigt de GMR in en buiten rechte.

Voor het volledige huishoudelijke reglement klik hier.


Medezeggenschapsreglement van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van SPOV te Venray
Dit Reglement is gebaseerd op het voorbeeldreglement Onderwijsgeschillen. Daar waar afgeweken wordt op basis van het reglement van SPOV, wordt dit vermeld (SPOV).††††††††††††††††††††††††††††††††††

Paragraaf 1†††††† Algemeen

Artikel 1††††††††††††† Begripsbepaling
Dit reglement verstaat onder:
 1. de wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);
 2. bevoegd gezag: College van Bestuur Stichting samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio;
 3. interne toezichthouder: de Raad van Toezicht of de toezichthoudende bestuurder ingeval er geen Raad van Toezicht is;
 4. MR: de medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van de wet;
 5. GMR: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 4 van de wet;
 6. School: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs (WPO); (SPOV)
 7. leerlingen: leerlingen in de zin van de Wet op het primair onderwijs;
 8. ouders: ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen;
 9. schoolleiding: de directeur en adjunct-directeur, als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs;
 10. personeel: het personeel dat in dienst is dan wel ten minste 6 maanden te werk gesteld is zonder benoeming bij het bevoegd gezag en dat werkzaam is op een van de scholen;
 11. geleding: de afzonderlijke groepen van leden, als bedoeld in artikel 3, derde lid van de wet;

†Voor het volledige GMR-reglement klik hier.REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD


Paragraaf 1 - Algemeen
Artikel 1:†††††††† Begripsbepaling
Dit reglement verstaat onder:
 1. de wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);
 2. bevoegd gezag: College van Bestuur †Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio;
 3. directeur: gemandateerde functionaris met bevoegdheid om overleg te voeren namens het bevoegd gezag;
 4. medezeggenschapsraad: de medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van de wet;
 5. school:het geheel van onderwijs, kinderen, ouders, personeel en directie ;
 6. leerlingen: leerlingen in de zin van de Wet op het primair onderwijs;
 7. ouders: de ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen;
 8. schoolleiding: directeur en adjunct-directeur, bedoeld in de Wet op het primair onderwijs;
 9. personeel: het personeel dat in dienst is, dan wel tenminste 6 maanden te werk gesteld is zonder benoeming, bij het bevoegd gezag en dat werkzaam is op de school;
 10. geleding: de afzonderlijke groepen van leden, bedoeld in artikel 3, derde lid van de wet;

Voor het volledige MR-reglement klik hier.