Rechten van betrokkenen

Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) krijgen betrokkenen (degenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt) meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als het gaat om de verwerking van hun gegevens. Onder de AVG zijn de rechten van betrokkenen verder uitgebreid.

Rechten

Als het gaat om de rechten van† betrokkenen is transparantie een belangrijke voorwaarde. Leerlingen en ouders moeten actief betrokken worden en verteld worden wat hun rechten zijn. SPOVenray geeft betrokkenen de gelegenheid hun rechten eenvoudig en met redelijke tussenpozen uit te kunnen oefenen.
Maar welke rechten hebben leerlingen†en/of hun ouders (als de leerlingen jonger zijn dan 16 jaar)†en medewerkers eigenlijk? In onderstaand overzicht wordt dit uitgewerkt.
  • Recht op informatie houdt in dat de leerling en/of zijn ouders (de betrokkene) vooraf in begrijpelijke taal actief en laagdrempelig worden geÔnformeerd over welke gegevens met welk doel worden verwerkt en wat de rechten van de leerling zijn.
  • †Recht op inzage in en correctie van de persoonsgegevens. De betrokkene heeft het recht op inzage van zijn gegevens en het verbeteren of aanvullen van ontbrekende of verkeerd vastgelegde persoonsgegevens.
  • Recht op verwijdering van de persoonsgegevens die niet (langer) nodig zijn om de vastgestelde doelen te behalen. Het gaat alleen om gegevens die niet noodzakelijk zijn, of als het opslaan van die gegevens in strijd is met de wet. Een leerling kan dus niet vragen om zijn '1' voor een overhoring te 'verwijderen' op grond van privacywetgeving.
  • Recht van verzet tegen verwerking van persoonsgegevens bij de grondslag gerechtvaardigd belang, of verzet tegen direct marketing en profilering. De betrokkene kan verzet instellen tegen een verwerking van zijn persoonsgegevens die plaatsvond op grond van een gerechtvaardigd belang. De school maakt een afweging van het privacybelang van de leerling, tegenover het belang van de school om gegevens wťl te gebruiken.
  • De leerling en/of zijn ouders hebben het recht om bij toestemming, ook een beperkte toestemming te geven of toestemming te onthouden voor een onderdeel van de verwerking (granulaire toestemming).
  • De leerling en/of zijn ouders hebben het recht dat verbeteringen, aanvullingen of verwijderingen aan alle andere partijen worden doorgegeven aan wie een organisatie de persoonsgegevens van betrokkene heeft verstrekt;
  • Het recht op 'bevriezing van de verwerking' van zijn gegevens
  • De betrokkene heeft het 'recht om te worden vergeten' door het volledig wissen van de persoonsgegevens, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt of het verwijderen in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. Voor het onderwijs is dit recht minder relevant omdat we veel wettelijke bewaartermijnen gelden.
  • In geval van toestemming of een overeenkomst met de betrokkene, heeft de betrokkene het recht op dataportabiliteit als de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op de grondslag toestemming. Scholen werken niet veel met toestemming, daarom is dit recht minder relevant.
  • Recht op melding datalek: bij een datalek hebben de leerling en/of zijn ouders recht om daarover geÔnformeerd te worden indien zij daar een zwaarwegend belang bij hebben.