Passend Onderwijs Noord Limburg w.o. bestuursonder- steuningsprofiel

Bestuursondersteuningsprofiel SPOVenray

Inleiding

De opbrengst van de realisatie van Passend Onderwijs moet zijn dat alle leerlingen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgen. Daarbij is de verantwoorde begeleiding op "de basisschool om de hoek" het uitgangspunt, eventueel aangevuld met de nodige ondersteuning of, indien nodig, op een meer speciale voorziening zoals het speciaal basisonderwijs (bijv. SBO Focus) of een vorm van speciaal onderwijs. Tussenvormen en tussenvoorzieningen in de buurt van meerdere basisscholen, zijn mogelijk.
Het sleutelwoord bij Passend Onderwijs is samenwerking. Daarom is elke school in Nederland aangesloten bij een samenwerkingsverband. In onze regio is dat het "Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Limburg" (www.passendonderwijsnoordlimburg.nl). Kortweg noemen we dat het samenwerkingsverband. Als een school zelf geen passend onderwijs kan bieden (ook niet met extra ondersteuning voor de leerkracht of leerling), dan is het de verantwoordelijkheid van die school respectievelijk het bevoegd gezag van die school om een school te vinden (regulier of speciaal) die wel een passend aanbod kan doen. Dit heet "zorgplicht".
Het samenwerkingsverband krijgt de beschikking over het budget voor lichte ondersteuning (voorheen WSNS-gelden, incl. bekostiging SBO) en zware ondersteuning (voorheen lgf- en SO-gelden). Het samenwerkingsverband bepaalt op welke manier dit ondersteuningsbudget wordt verdeeld of toegewezen. Bij de samenwerking hoort ook (verplichte) samenwerking met gemeenten en jeugdzorg. Voor meer informatie over Passend Onderwijs verwijzen we graag naar www.passendonderwijs.nl.
Het samenwerkingsverband stelt een wettelijk verplicht ondersteuningsplan op, waarin wordt omschreven op welke manier het samenwerkingsverband de wettelijk plicht voor Passend Onderwijs aan elke leerling realiseert. Het is aan elk bevoegd gezag om het beleid van het samenwerkingsverband te vertalen naar de eigen praktijk. Daarom hebben wij ervoor gekozen dit bestuursondersteuningsprofiel op te stellen. Het geeft richting aan de ontwikkeling en realisering van Passend Onderwijs binnen SPOVenray in de context van het samenwerkingsverband, maar houdt tegelijkertijd rekening met andere landelijke ontwikkelingen en wetgeving, en natuurlijk met het bestuurlijk beleid. Het bestuursondersteuningsprofiel zal op basis van actualiteit tenminste jaarlijks (rond mei-juni) worden bijgesteld.
Het bestuursondersteuningsprofiel is richtinggevend aan het schoolondersteuningsprofiel van elke school. Het formuleert daarnaast (bovenschools) beleid op het gebied van leerlingondersteuning.

Voor het volledige bestuursondersteuningsprofiel van SPOVenray klik hier.De nieuwsbrieven van de†stichting Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Noord-Limburg (SWV)

In de nieuwsbrieven worden medewerkers en ouders periodiek geinformeerd over†belangrijke ontwikkelingen rond Passend Onderwijs en binnen het SWV. Algemene informatie over Passend Onderwijs kunt u bovendien vinden op de website van de overheid www.passendonderwijs.nl. Specifieke informatie over het SWV Noord Limburg kunt u vinden op de website www.passendonderwijsnoordlimburg.nl.

Nieuwsbrieven voor de medewerkers:

Nieuwsbrief 3 - juli 2014

Nieuwsbrief 2 - februari 2014

Nieuwsbrief 1 - december 2013


Nieuwsbrieven voor de ouders:

Nieuwsbrief 2 - september 2014

Nieuwsbrief 1 - maart 2014