Ondersteuningsloket (OSL)

Informatie voor ouders die hun zoon/dochter willen aanmelden bij het OnderSteuningsLoket

Inleiding
Elke school heeft de plicht om kinderen goede ondersteuning te bieden, in een veilige omgeving. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met verschillen tussen kinderen en de mogelijkheden die de school heeft.
In de meeste gevallen sluit het onderwijs, dat een kind in de groep krijgt, goed aan bij zijn of haar ontwikkeling. Dit noemen we ondersteuningsniveau 1.
Maar er zijn kinderen bij wie het leren op school niet zo vanzelfsprekend verloopt.
Soms kan de school dan zelf extra hulp bieden. Dit noemen we ondersteuningsniveau 2.
De school kan ook deskundigheid of begeleiding door externen inroepen. Dit noemen we ondersteuningsniveau 3a.
Soms weet de school wel hoe ze de ondersteuning voor het kind zou willen uitvoeren maar komt ze handen tekort. De Intern Begeleider van de school kan dan extra ondersteuningsuren aanvragen voor begeleiding binnen de eigen school.
Soms is het nog niet duidelijk met welke ondersteuning het kind nu het beste geholpen kan worden, of is het zelfs nog niet duidelijk wat nu maakt dat het op school niet zo goed gaat. Het kan ook zijn dat de school twijfelt, of ze in staat is het kind, op eigen kracht, verantwoord te begeleiden. Dat is het moment, waarop een gesprek binnen het Ondersteuningsloket (OSL) aangevraagd kan worden. Dit noemen we ondersteuningsniveau 3b.

Voor de volledige ouderfolder klik hier.

Jaarverslag OSL 2016-2017

Inleiding

In dit jaarverslag worden de activiteiten van het ondersteuningsloket (OSL) van SPOVenray in het schooljaar 2016-2017 weergegeven.
Het OSL bestaat uit een orthopedagoog-generalist, een orthopedagoog en de bovenschools ondersteuningscoŲrdinator van SPOVenray. Zij kijken samen met de ouders, de school/ instelling van herkomst naar een passend onderwijsaanbod voor kinderen die bij het ondersteuningsloket worden aangemeld. Dit passend onderwijsaanbod kan op de basisscholen of op SBO- en SO-scholen worden geboden.
In dit jaarverslag staan de aanmeldingen bij het ondersteuningsloket, de afgegeven toelaatbaarheidsverklaringen SBO en SO van scholen binnen SPOVenray en scholen/ instanties buiten SPOVenray weergegeven en de terugplaatsingen van bijv. SO naar SBO of SBO naar reguliere basisschool.
Daarnaast staan de toewijzingen extra ondersteuning vermeld; deze zijn voor leerlingen op de reguliere basisscholen (en incidenteel de SBO-school) die structurele begeleiding nodig hebben.
Deze ondersteuning wordt bekostigd uit middelen van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord-Limburg.

Voor het volledige jaarverslag klik hier.