Jaarverslag 2018

1. Inleiding

Met dit document blikken we terug op het afgelopen jaar. We geven een overzicht van de activiteiten die door de GMR zijn geÔnitieerd en uiteraard ook op welke wijze de medezeggenschap in 2018 vorm en inhoud heeft gekregen door ons advies- dan wel instemmingsrecht. Daarnaast geven we in dit jaarverslag een korte vooruitblik op 2019.

2. Onze speerpunten

In het jaarverslag 2017 gaven we een vooruitblik op 2018 aan de hand van de gekozen speerpunten.
Op 22 juni 2018 hebben we onze speerpunten enigszins aangepast, omdat de realiteit vroeg om een aanscherping en een duidelijke bemensing van zowel GMR als stafbureau.
Een overzicht:
Onderwerp Contactpersonen namens de GMR Contactpersoon voor GMR-vertegenwoordiging vanuit de ontwikkelgroep
ICT-beleidsplan Elianne Sweelssen
Eric van der Velden*
Stijn Hendriks
Huisvesting: Integraal huisvestingsplan Frans Janssen
Arianne Smits
Martien Dupont
Marcel Reulen
Onderwijs 1: Zorg en kwaliteit
Gemeentelijk beleid (versterking preventie jeugdbeleid)
Annelies Cuppen
Miriam Hoedemaekers*
Arianne Smits
Afhankelijk van onderwerp:
Monique Hoeijmakers
Mart van Gessel
Onderwijs 2: Innovatieve ontwikkelingen Debby Broeren
Jan van Ochten
Ruud van Mil
Mart van Gessel
OPR/passend onderwijs Arianne Smits Monique Hoeijmakers
Plan Veltum Lucy Philipsen
Hanneke Klomp
Mart van Gessel
HCC/verzuim/duurzame inzetbaarheid/personeel Annelies Cuppen
Lucy Philipsen
Fraukje van Lieshout
*Met ingang van 01-08-2018 geen lid meer van de GMR.

In de vergadering van de GMR op 27-09 hebben we in subgroepen gesproken over de stand van zaken m.b.t. onze speerpunten en tevens hoe we hier in het vervolg mee aan de slag gaan. Via subgroepverslagen is hiervan verslag gedaan en deze subgroepverslagen zijn integraal in dit jaarverslag opgenomen. Een overzicht:

ICT-beleidsplan.
Belangrijk voor de GMR.
Van offline denken naar online denken
Er komt een nieuw document gedragscode, personeelshandboek en geheimhoudingsplicht.
Er komt nieuw beleid over social media.
AVG.
Verder is er afgesproken dat Debby Broeren de GMR leden op de hoogte houdt van relevante informatie. Zij zal haar informatie krijgen via Stijn Hendriks of via school.
Huisvesting
Integraal Huisvesting Plan van de gemeente voor 2019 is een mediagevoelig onderwerp. De gespreken met de gemeente moeten nog van start gaan.
De gezamenlijke GMR zal tijdens de vergaderingen op de hoogte gehouden m.b.t. de plannen "Plan Veltum". Zoals het er nu uitziet zal het gehele plan " samengaan Focus en S.O. Spectrum" †niet doorgaan. Het worden aparte huisvestingsplannen. Keg/Coninxhof samen en Focus/S.O. Spectrum huisvesting in de Raayland gebouwen is de laatste stand van zaken. Er zijn nog geen concrete plannen, de gesprekken hieromtrent moeten nog van start met de gemeente. Aangezien deze ook in de media komen vindt de bestuurder/staf het wenselijk dat een ieder hier van op de hoogte blijft.
De andere scholen worden in eerste instantie alleen via de leden van de commissie huisvesting op de hoogte gebracht.
Onderwijs (1 en 2)
Er wordt steeds meer gewerkt vanuit een open mindset. Niet meer altijd eerst beleid maken, door de GMR goed laten keuren en dan uitvoeren, maar veel meer vanuit ruimte voor experiment en de dagelijkse praktijk komen tot beleid met een groter draagvlak.
Binnen Onderwijs wordt er gewerkt aan divers projecten. Niet altijd leidt dit tot nieuw beleid. Niet altijd is het noodzakelijk om de GMR bij deze ontwikkelingen te betrekken.
We spreken af dat Mart van Gessel en Monique Hoeijmakers de GMR middels een soort memo op de hoogte houden van de voortgang van de diverse projecten. Als er nieuw beleid is, zal eťn van hen dit komen toelichten in de vergadering.
Projecten/onderwerpen:
onderwerp Werkwijze/opzet Betrokkenheid van de GMR
Opbrengsten Trendanalyse van de diverse scholen verwerken tot een stichting brede trendanalyse Ter informatie tijdens een GMR-vergadering. Ter plekke reactie van de GMR-leden
Ambulante pool Uitbreiding met nieuwe onderwijsassistenten en leerkrachten.
Stroomlijnen van de toenemende vraag.
5 vergaderingen
Middels memo op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.
Aan het eind van het schooljaar evalueren
Het Jonge kind Voortgang middels onderwijscafť om knowhow te waarborgen en nieuwe type jonge kind op maat te bedienen.
4 bijeenkomsten gepland.
Middels memo op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.
Begrijpend lezen Er is een ontwikkelgroep. Nieuwe inzichten worden op het IB-platform gedeeld. Middels memo op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.
Kansengelijkheid De door de Inspectie geconstateerde groei aan kansenongelijkheid vraagt om een antwoord.
Breed project met diverse externe deelnemers.
Onderwijscafť voor de bovenbouw.
Middels memo op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en proeftuintjes.
PO/VO Centraal bespreekpunt: Tienerschool.
Jaarlijks onderwijscafť voor de bovenbouw.
Middels memo op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.
Bij daadwerkelijke oprichting van een tienerschool uiteraard inbreng en instemming van de GMR.
Bongerd naar Raayland Doel: De Bongerd moet binnen twee jaar verplaatst zijn naar het Raayland.
Deze ontwikkeling staat helemaal los van de tienerschool.
Middels memo op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.
Veltum So/SBO Er is een 2-daagse gepland om e.e.a. goed te starten. Dit project moet binnenkort een keer geagendeerd worden, zodat het plan kan worden toegelicht.
Kwaliteitsontwikkeling Er komt een nieuw SBP met nieuwe koerskaarten.
Ander onderwerp: nieuwe opzet van de inspectie.
De GMR moet instemmen met het nieuwe SBP
MB/HB Er is een ontwikkelgroep dit het beleid verder uitwerkt.
Annelies neemt namens de GMR deel aan deze groep.
Nieuw beleid wordt geagendeerd en door de GMR goedgekeurd
VVE Nieuwe ontwikkelgroep
Eventueel koppeling van budgetten om stichting brede inzet van gelden.
Annelies Cuppen neemt namens de GMR deel aan deze werkgroep.
Middels memo op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.

OPR/Passend onderwijs
Dit speerpunt is niet op deze vergadering besproken. Arianne Smits doet binnen de GMR-bijeenkomsten verslag van de ontwikkelingen na een bijeenkomst van de OPR.
Plan Veltum
Zie verslag Onderwijs 1 en 2.
Personele zaken
Dit speerpunt is niet op deze vergadering besproken. Wel in de vergaderingen van 28 oktober en 29 november. Dit levert het volgende beeld op m.b.t. het personeelsbeleid in relatie tot onze arbodienst HCC:
Er worden drie dialooggroepen geformeerd, waarin de volgende vragen aan de orde worden gesteld.
††††††† Wat is de ideale relatie van GMR met de arbodienst wat betreft punt 3.1.?
Welke input voor het plan van aanpak wil de GMR terugzien zodat SPOVenray een arbobeleid kan vormgeven?
††††††† Welke speerpunten (bijv. duurzame inzetbaarheid) wil de GMR terugzien in het nieuwe arbobeleid.
Terugkoppeling
Een samenvatting uit de drie groepen:
Groep 1:
Het is verstandig om halfjaarlijks i.p.v. jaarlijks een evaluatie te doen. Halverwege het schooljaar in februari een tussenevaluatie.
Liever schooljaar, dan kalenderjaar.
Meer aandacht voor preventie.
Het grootste deel van het ziekteverzuim bestaat uit burn-out klachten. O.a. i.v.m. re-integratie is het belangrijk dat de arboarts weet hoe de organisatie in elkaar zit en welke grote veranderingen er plaatsvinden.
Duidelijk moet zijn welke wettelijke rechten en plichten HCC heeft en wat SPOVenray wettelijk verplicht is.
Groep2:
Conclusies en aanbevelingen graag explicieter. Aanbevelingen naar CvB en daarna naar ontwikkelgroepen om adviezen weg te zetten.
Liever kalenderjaar dan schooljaar.
Jaarlijkse evaluatie in januari. In het voorjaar aanbevelingen bespreken met Arbodienst en kijken of acties passend zijn. In nieuwe schooljaar uitkomst meenemen.
Arbodienst meer zien in de rol van sparringpartner/adviseur.
Meer aandacht voor preventie.
Groep 3:
Er zijn voors en tegens voor kalender- of schooljaren.
Bedrijfsarts beter op de hoogte houden over hele werkwijze/ontwikkelingen van SPOVenray. Bronnen waaruit HCC kan putten zijn o.a. duurzame inzetbaarheid, generatiepact, mobiliteit, ambulante pool, vervangerspool, etc. Taak van SPOVenray om bronnen goed te benoemen.
Casemanagement moet geŽvalueerd worden.
Meer initiatief van HCC naar GMR. Duidelijke afspraken hierover maken.
Wat is de rol van de GMR in het maken van het plan van aanpak? Partner in het beleid of achteraf het concept goedkeuren? De rechten en plichten van de GMR.
Bij verlenging van het contract bestuurder van te voren GMR informeren.

3. Medezeggenschap in uitvoering

Aan de goede uitvoering van de medezeggenschap ligt wetgeving ten grondslag. Tevens hanteren wij een GMR-reglement. Op basis van deze wetgeving en het reglement worden onderwerpen geagendeerd ter informatie, ter vaststelling, ter advies of ter instemming.†

3.1 Onze werkwijze
Al langere tijd was er bij de GMR het gevoel, dat de wijze van vergaderen als tť bureaucratisch werd ervaren. Het kwam niet altijd tot een inhoudelijke discussie en de inbreng van de bestuurder was belangrijk maar ook - onevenredig - groot. Na overleg met de voorzitter en vice voorzitter van de GMR met de bestuurder, is besloten om de GMR-bijeenkomsten te splitsen in enerzijds een (formele) afhandeling van (beleids)onderwerpen en anderzijds een subgroep discussie rondom een centraal gesteld item. In de septembervergadering is dit voor het eerst toegepast en dit bleek een succes. We gaan dus verder met deze werkwijze.

3.2 Overleggen met de raad van toezicht (17 april en 29 oktober)

We voeren 2x per jaar een halfjaarlijks overleg met de Raad van Toezicht.
In een open sfeer is er in de bijeenkomst van 17 april gesproken over de volgende onderwerpen:
 • De onderscheidende positie van SPOVenray t.o.v. andere schoolbesturen;
 • Het DNA van de stichting en van het onderwijs op de scholen;
 • Stand van zaken personeelsbeleid;
 • Toezichtkader RvT.

De bijeenkomst van 29-10 is voorbereid door de voorzitter van de RvT met de voorzitter van de GMR, waarbij afgesproken is dat de regie afwisselend bij de RvT en de GMR komt te liggen. Bij deze eerste bijeenkomst lag de regie bij de RvT.
De opzet van de bijeenkomst was vergelijkbaar met de nieuwe werkwijze van de GMR: een kort formeel gedeelte en een (groot) deel in de vorm van dialooggroepen. Gesproken is over het DNA van de stichting, toegespitst op de onderwerpen: Onderwijsinnovatie en Personeelsbeleid.
Deze werkwijze werd als zeer plezierig ervaren, hetgeen bevestigd werd in de (digitale) evaluatie die kort na deze bijeenkomst werd gedaan.

3.3 Contact met de MR-en van SPOV

Per school heeft de GMR een contactpersoon en een plaatsvervangend contactpersoon aangewezen om de communicatie met de lokale MR-en te realiseren. De lokale MR-en hebben ook contactpersonen aangewezen voor vragen vanuit de GMR.
Per MR zijn er nadere afspraken gemaakt met het GMR-lid over de communicatie, de deelname aan (een deel van) een of meerdere MR-vergaderingen en dergelijke.

Ieder jaar werd het communicatieplan GMR geŽvalueerd. De resultaten van 2017 gaven een vergelijkbaar beeld met de resultaten van 2016: positief en transparant. Vanuit MR-en kwam de vraag of de jaarlijkse enquÍte ieder jaar wel voldoende nieuwe informatie oplevert? Op grond van deze vraagstelling is de GMR tot de conclusie gekomen dat we de evaluatie tweejaarlijks gaan laten plaatsvinden. De eerstvolgende vindt dus plaats in 2019.

3.4 Verkiezingen

In 2018 zijn er weer verkiezingen gehouden voor de GMR.
Dit jaar zijn er twee verkiezingen gehouden; een reguliere in mei/juni en een extra verkiezingsronde in november/december.
In de reguliere verkiezingsronde waren er 2 herkiesbare kandidaten uit de geleding personeel en 1 herkiesbare kandidaat uit de oudergeleding. Daarnaast waren er twee vacante plaatsen voor de oudergeleding.
De herkiesbare kandidaten zijn - op basis van artikel 10 van het Reglement van de GMR ("De gestelde kandidaten zijn geacht te zijn gekozen") herkozen en voor de vacante plaatsen voor de oudergeleding was er 1 kandidaat, die eveneens op basis van het zelfde artikel was gekozen.†††††††††††† Er was toen dus nog een vacature voor de oudergeleding. Hiervoor is een tweede verkiezingsronde gehouden en dit leverde 2 kandidaten op. Een van hen is gekozen en start met ingang van 1 januari 2019.

3.5 GMR en overlegvergadering met bestuurder (SPOV)

De GMR werkt op basis van een jaarplanning. Hierin worden de verwachte onderwerpen opgenomen. Medezeggenschap vindt idealiter plaats via een drietrapsbespreking. (1:† informatie, 2: bespreking, 3: besluit). In 2017 is besloten, dat, indien een voorbereidingsgroep van de GMR in de ontwikkelfase meedenkt, de eerste stap (informatie) komt te vervallen.
In de nu volgende tabel staat een overzicht van de genomen besluiten en de (overige) besproken agendapunt.

Besluitenlijst 2018
Datum Besluit
31-1-2018 Halfjaarlijks overleg met RvT wordt vastgesteld op 17 april 2018
31-1-2018 De bespreking van de ontwikkelkaarten worden voor 2-3 vergaderingen per jaar opgenomen in de planning
31-1-2018 Instemming met onderzoek experimenteerstatus SO en SBO onder vlag van SPOVenray, onder voorwaarde dat een onafhankelijke derde partij actief betrokken wordt bij het onderzoek.
31-1-2018 MARAP's per kwartaal agenderen en bespreken, maar wel iedere maand toesturen aan GMR
22-2-2018 Positief advies m.b.t. begroting t/m juli 2018
22-2-2018 Vaststelling jaarverslag 2017 GMR
22-2-2018 Vaststelling faciliteiten- en activiteitenplan 2018
27-3-2018 Positief advies m.b.t. vakantierooster 2018-2019
17-4-2018 De geplande data van de ontwikkelgroepen worden doorgestuurd naar de betreffende GMR-werkgroepen, die bekijken of iemand kan aansluiten of dat de werkgroep via de mail geÔnformeerd wordt.
23-05-2018 Vaststelling vergaderplanning 2018-2019
18-06-2018 Positief advies m.b.t. de begroting 2018-2019
28-11-2018 Vragen over memo van te voren schriftelijk indienen

Onderwerpen die eveneens aan bod zijn gekomen zijn:
 • De financiŽle situatie (aan de hand van de MARAP's)
 • Aanvraag "onderzoek experimenteerstatus SO en SBO"
 • Stand van zaken m.b.t. Plan Veltum, inhuizing SO Geijsteren in SBO Focus, verbouwing Klimboom
 • Concept regioplan Swv Passend Onderwijs Noord Limburg
 • Notitie "kwaliteit ontwikkelen door stimuleren en waarborgen"
 • Jaarverslag Ondersteuningsloket (OSL) 2016-2017
 • De ontwikkelkaarten
 • Ontvlechting FA en PSA SSC Overkwartier
 • Jaarrekening 2017
 • AVG
 • Evaluatie HCC
 • Doorontwikkeling Passend Onderwijs
 • Speerpunten GMR
 • Bongerd/Raayland College
 • Procedure werving directeuren
 • Vergaderstructuur GMR - werkvorm dialooggroepen
 • Werkdrukverlagende middelen
 • DNA
 • Facilitaire dienst SSC Overkwartier
 • Rapportage onderwijs o.b.v. eindopbrengsten
 • Jaarverslag OSL 2017-2018
 • Kansengelijkheid

4. Vooruitblik

Welke onderwerpen gaan wij in 2019 specifiek volgen?

Op basis van de in juni opnieuw vastgestelde speerpunten (zie 2), zullen deze onderwerpen specifieke aandacht krijgen en regelmatig geagendeerd worden.
Aan het eind van het schooljaar 2018-2019 zullen we bezien of - gelet op de actualiteit - de speerpunten moeten worden aangepast.

Tot slot

Vanuit de ervaringen in 2018 verwacht de GMR, dat ook in 2019 een constructieve samenwerking met Bestuurder, BMT en de Raad van Toezicht zal blijven bestaan.

februari 2019,
namens de GMR,
Marcel de Groot.Bijlage 1. Overzicht leden van de GMR 2018-2019
Naam Lid School Periode
Frans Janssen Ouder De Bongerd Tot 01-08-2021
Ruud van Mil Ouder De Kruudwis Tot 01-08-2020
Miriam Hoedemaekers Ouder Petrus Banden Tot 01-08-2018
Job van Dijk Ouder Petrus Banden Tot 01-08-2021
Arianne Smits Ouder St. Oda Tot 01-08-2019
Eric van der Velden Ouder De Keg Tot 01-08-2018
Jan van Ochten Ouder De Meulebeek Tot 01-08-2019
Niek Spronken Ouder Petrus Banden Tot 01-08-2021
Annelies Cuppen Personeel De Hommel Tot 01-08-2021
Elianne Sweelssen Personeel St. Oda Tot 01-08-2021
Lucy Philipsen Personeel Petrus Banden Tot 01-08-2020
Hanneke Klomp Personeel Focus Tot 01-08-2019
Martien Dupont Personeel De Klimboom Tot 01-08-2019
Debby Broeren Personeel De Lier Tot 01-08-2020
Marcel de Groot Voorzitter n.v.t. Tot 01-08-2020