IJkpunten

††

IJkpunten van toezicht
Raad van Toezicht SPO Venray en regio
(vastgesteld 27 september 2007 en bijgesteld op 25 februari 2016)

Inleiding

De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende en controlerende verantwoordelijkheid. Deze is in de statuten als volgt omschreven.

Artikel 13, lid 1 (eerste deel)
"De Raad van Toezicht houdt toezicht en controle op de verwezenlijking van grondslag en doelstellingen van de stichting, alsmede op naleving van het beleidskader/managementstatuut en functioneren van het College van Bestuur, het belang van het onderwijs en de algemene gang van zaken binnen de stichting".

Artikel 15 (eerste volzin)
"Het College van Bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht over de uitvoering van zijn taken en de resultaten van zijn handelen"

Voor de volledige ijkpunten klik hier.†